Organisation Structureअध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सचिव
सम्पत्ति
विभाग
भूअर्जन
विभाग
विधि
विभाग
  लेखा
विभाग
नियोजन
विभाग
अभियंत्रण
विभाग
 
सम्पत्ति
अघिकारी
भूअर्जन
अघिकारी
विधि
अघिकारी
  मुख्य लेखा
अघिकारी
सहायक नगर
नियोजन
अधीक्षण
अभियन्ता